Rektor UKF ocenil 12 výnimočných študentov, zoznam ich úspechov a aktivít vás asi prekvapí


Foto: Rektor UKF ocenil 12 výnimočných študentov, zoznam ich úspechov a aktivít vás asi prekvapí Foto: ukf.sk/Lubo Balko

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár v utorok 21. novembra ocenil 12 študentov, ktorí reprezentovali školu doma aj v zahraničí a svojimi úspechmi a činmi prispievali k šíreniu jej dobrého mena. Úspechy dosiahli vo viacerých oblastiach - napríklad v štúdiu, ale i v oblasti vedy, umenia, kultúry a športu. Informovala o tom univerzita na sociálnej sieti

Oceňovanie vždy prebieha počas Študentských dní nitrianskych univerzít, tento rok to však bolo i pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva.

Úspešných študentov prijala prorektorka pre vzdelávanie Jana Duchovičová, manažér Študentského centra Miroslav Tvrdík a rektor, ktorý im zároveň venoval niekoľko povzbudivých slov.

„Chcem vám poďakovať za štúdium, za reprezentáciu našej školy a prajem vám úspešné ukončenie štúdia a veľa úspechov v živote,“ zaželal študentom a pripomenul im, že sú na prahu svojho profesijného života. Vybraní študenti navyše získali aj mimoriadne štipendium a vecné ceny.


Pozrite si, ktorí študenti boli ocenení a aké úspechy sa im podarilo dosiahnuť.

Lucia Spodniaková, 3. ročník doktorandského štúdia v študijnom programe environmentalistika

 • predsedníčka Študentského parlamentu 
 • členka kolégia rektora
 • predsedníčka študentskej časti AS FPVaI UKF
 • členka kolégia dekana FPVaI UKF
 • podpredsedníčka pre sociálne záležitosti Študentskej rady vysokých škôl SR
 • členka pracovnej skupiny pre implementáciu Buddy systému Ministerstva zdravotníctva SR pre študentov a študentky vysokých škôl na Slovensku
 • pripravuje voľnočasové aktivity pre študentov školy, ale aj pre širokú verejnosť (napr. Univerzitný Októberfest, ŠPUKFEST,Univerzitný ples)

Sofia Marcinkechová, študentka 2. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe marketingová komunikácia a reklama

 • tajomníčka Študentského parlamentu 
 • členka Akademického senátu 
 • členka senátu Filozofickej fakulty 
 • členka ubytovacej komisie ŠD UKF
 • spravuje sociálne siete a zvýšila záujem a atraktívnosť profilu študentského parlamentu 
 • organizuje podujatia pre študentov, vytvára grafiky a marketingové stratégie pre študentský parlament.
 • 1. miesto v súťaži Inkubátor (2021)
 • certifikát z Bostonu za projekt Očuj Nitru (2022)

Thi Lan Anh Dao, študentka 2. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe marketingová komunikácia a reklama

 • členka Študentského parlamentu 
 • členka senátu Filozofickej fakulty
 • členka Komisie Rady kvality pre spoločenské vedy a zdravotníctvo 
 • členka ubytovacej komisie ŠD UKF
 • šéf-dizajnérka marketingovej línie propagácie a komunikácie aktivít ŠP smerom k študentom a verejnosti
 • organizuje podujatia pre študentov a propaguje aktivity študentského parlamentu na sociálnych sieťach
 • 3. miesto v katedrovom kole študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti za projekt E-mental (2021)
 • 1. miesto v súťaži Inkubátor (2021)
 • certifikát z Bostonu za projekt Očuj Nitru (2022)
 • Grand Prix v súťaži Inkubátor za projekt Stopy kasární (2023)

Kristián Vrábel, študent 2. ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe marketingová komunikácia a reklama


 • úspešná reprezentácia školy v celoslovenskej postupovej súťaži amatérskej filmovej tvorby Cineama 2023 s filmom „Míle predo mnou“
 • film získal ocenenia okresného a krajského kola a napokon bol po užšom výbere odbornou porotou vybraný do celoslovenského kola

Dávid Mikula, študent 2. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe učiteľstvo románskych jazykov a literatúr a náboženskej výchovy

 • spolupracuje na príprave a realizácii vedeckých a odborných podujatí (napr. Zimná škola filozofie výchovy, workshopy k projektu KEGA a APVV)
 • organizátor aktivít v Univerzitnom pastoračnom Centre Pavla Straussa
 • propagácia fakulty a univerzity na Národných stretnutiach mládeže v Trenčíne
 • je aktívny i v medzinárodnej študentskej komunite

Patrik Lekeš, študent 3. ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

 • lektor na Úvodnom kurze slovenského jazyka a kultúry v rámci rozvojového projektu Podpora internacionalizácie na UKF v Nitre
 • aktívne participuje na propagácii štúdia na UKF na vzdelávacích veľtrhoch
 • prednášal pre študentov na Inštitúte východoslovanských filológií Univerzity A. Mickiewicza v Poznani
 • zúčastnil sa viacerých konferencií v zahraničí a podieľal sa na príprave viacerých medzinárodných podujatí
 • je členom komisie medzinárodnej súťaže organizovanej Katedrou neofilológií Univerzity Adama Mickieviča v Poznani v Poľsku

Silvia Haringová, študentka 3. ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe teória vyučovania matematiky

 • víťazka súťaže Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Informatika, matematicko-fyzikálne vedy 
 • v októbri 2023 ju nezisková organizácia Junior Chamber International Slovensko ocenila ako najlepšieho laureáta uvedenej súťaže


Barbora Loncová, študentka 4. ročníka doktorandského štúdia v študijnom programe molekulárna biológia

 • reprezentovala univerzitu formou medzinárodne akceptovanej výskumnej činnosti
 • publikovala výsledky svojej práce vo vedeckých časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a Scopus
 • za posledné tri roky publikovala 9 vedeckých prác indexovaných v uvedených databázach, z toho 6 v roku 2023, pričom v 3 publikáciách je prvým autorom

Jozef Rác, študent 3. ročníka bakalárskeho štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo

 • reprezentoval študijný program ošetrovateľstvo na viacerých mimoškolských aktivitách
 • podieľal sa na adaptačnom programe vzdelávania študentov prvých ročníkov
 • podporuje rozvoj vzdelávania v ošetrovateľstve a zviditeľňuje dôležitosť postavenia sestier v spoločnosti

Nikola Molnárová, študentka 1. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a pedagogiky

 • reprezentácia školy v zahraničí a mimoriadne výsledky v oblasti športu
 • 2. miesto na ME 2023 v chorvátskom Osijeku v disciplíne Trap Team
 • 2. miesto na pretekoch Grand Prix Beretta 2023 v Novigrade

Ladislav Medvec, DiS. art., študent 2. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe učiteľstvo hudobného umenia

 • medzinárodná reprezentácia a mimoriadne výsledky v oblasti kultúry
 • 3. miesto na 19. ročníku medzinárodnej súťaže Študentská umelecká činnosť
 • 3. miesto v I. kategórii v súťažnom odbore hra na klavíri na Medzinárodnej interpretačnej súťaži pedagogických fakúlt Gaudete, musici! 
 • vystúpenie s Komorným orchestrom ZOE na Pódiu mladých interpretov

Kitti Tóthová, študentka 3. ročníka študijného programu predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským

 • v akademickom roku 2022/2023 ako jediná z celého Slovenska získala štipendium Mártona Árona
 • reprezentácia školy a fakulty na súťažiach v prednese rozprávok
 • zlaté ocenenie a mimoriadna cena poroty v celoštátnom kole súťaže Arnolda Ipolyiho v prednese rozprávok
 • strieborné ocenenie v rámci súťaže Rozprávky národov – XIII. súťaže vysokoškolských študentov v prednese rozprávok

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu